Site announcements

จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

by อาภาภรณ์ พุฒเอก -
Number of replies: 0

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

👉จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประกอบด้วยทีมแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีนและจ่ายยาแพทย์แผนปัจจุบัน
👉สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน นำโดย อาจารย์ พจ.อรวรรณ สินไพบูลย์เลิศ อาจารย์ พจ.อาภาภรณ์ พุฒเอก และนักศึกษาแพทย์แผนจีน ให้ความรู้การดูแลสุขภาพและให้การตรวจวินิจฉัย รักษาตามศาสตร์การแพทย์แผนจีน ด้วยการฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว
👉ณ ชุมชนตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

Attachment 332394477_1923779874622934_1094305164136528574_n.jpg