🇹🇭(ภาษาไทย)
             👉หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ์และประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบไท้เก๊ก ฝึกสมาธิทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การยืน การถ่ายน้ำหนักตัว การก้าวเดิน การถอยหลัง การกระโดด การเคลื่อนไหว อวัยวะของร่างกายที่สัมพันธ์กับท่ารำมวย ๒๔ ท่า
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
             👉The etiquette and the benefits of exercise, Tai Chi Chuan. This basic meditation skills to stand the weight of a step backwards, jumping movement. The organs of the body in relation to the 24 boxing dance moves. 
🇨🇳(ภาษาจีน)
            👉太极拳的礼仪与锻炼的好处。这种基本的冥想技巧是承受重物后退一步、跳跃的动作。身体器官与24个拳击动作的关系。