🇹🇭(ภาษาไทย)

           👉ทฤษฎีพื้นฐานโรคหูคอจมูกทางการแพทย์แผนจีนและวิธีการทางการแพทย์แผนจีน  หู คอ จมูก หลอดลม กล่องเสียง ทางสรีรวิทยา พยาธิวิทยา รวมถึงการป้องกันและการรักษาโรคอย่างมีระบบและมีประโยชน์กับสาขาวิชาคลินิก

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

           👉Basic theory of Chinese medicine otorhinolaryngology science and method of traditional Chinese medicine about ear, nose, pharynx, larynx physiology, pathology and disease prevention and control law of a clinical discipline.

🇨🇳(ภาษาจีน)

           👉中医耳鼻咽喉科基础理论与中医方法有关耳、鼻、咽、喉生理、病理及疾病防治规律的一门临床学科。

🇹🇭(ภาษาไทย)
             👉หลักการ กติกา มารยาท อุปกรณ์และประโยชน์ของการออกกําลังกายแบบไท้เก๊ก ฝึกสมาธิทักษะพื้นฐาน ได้แก่ การยืน การถ่ายน้ำหนักตัว การก้าวเดิน การถอยหลัง การกระโดด การเคลื่อนไหว อวัยวะของร่างกายที่สัมพันธ์กับท่ารำมวย ๒๔ ท่า
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
             👉The etiquette and the benefits of exercise, Tai Chi Chuan. This basic meditation skills to stand the weight of a step backwards, jumping movement. The organs of the body in relation to the 24 boxing dance moves. 
🇨🇳(ภาษาจีน)
            👉太极拳的礼仪与锻炼的好处。这种基本的冥想技巧是承受重物后退一步、跳跃的动作。身体器官与24个拳击动作的关系。