ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร การบริหารองค์กร การต้อนรับ การจัดตารางเวรแพทย์ การจัดตารางนัดหมายและให้บริการผู้มาติดต่อ การจัดเตรียมการเดินทาง การจัดการประชุม จรรยาบรรณ เลขานุการ การใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และการบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ

Practices in communication, administration, hospitality, scheduling and medical duties Scheduling appointments and serving visitors travel arrangements, mail correspondence, meeting arrangement, using office equipment and maintenance office equipment Procurement and Supplies Management

 


Study the meaning and the importance of health business including different kinds of business The management of facilities and equipment using in business. The principals and marketing in health business.


Morphology, life circle and classification of bacteria, fungus, virus, parasite; infectious, emerging, and re-emerging diseases which is common in medicine and public health, virulence factors, transmission and pathogenesis; principle of infectious diseases investigation; prevention, control and elimination of microbes; disease resistance process; infectious preventions and control; disinfection and inhabitation in microorganism and parasite