ข่าวและประกาศของเว็บ

  ผลงานนวัตกรรมประกวดผลงานระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2559-2564

  X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT

            2019 ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA

                           ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2562

                              รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

  สังกัด : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  ชื่อผลงาน : เสี้ยนผี เจลลี่

  รางวัลที่ได้รับ  

  1. รางวัล GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

  2. รางวัล Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania

  3. รางวัล Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)

  4. รางวัล WIIPA SPECIAL AWARD จาก Euroinvent 2019 Romania