🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉ความหมายและความสำคัญของคำศัพท์ทางการแพทย์แผนจีน คำจำกัดความ วิธีการอ่าน การฟัง การเขียน การแปล และวิเคราะห์คำศัพท์แพทย์แผนจีนที่ใช้บ่อย และการแปลศัพท์จีนเป็นภาษาอังกฤษ
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉Meaning and importance of traditional Chinese medical vocabulary; definitions, pronunciation, reading, listening, writing, translation, and commonly used vocabulary analysis, in traditional Chinese medicine and English-Chinese translation. 
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉中医词汇的意义和重要性;中医学和英汉翻译的释义、发音、阅读、听力、写作、翻译、常用词汇分析。