🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉 คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 400 คำ การออกเสียงในระดับคำหลายพยางค์วลี และระดับประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคคำถามแบบต่างๆ  การใช้คำบอกตำแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่างๆ หน่วยคำไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระทำ การเขียนอักษรจีน
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉400 daily-life words, pronunciation in level of multi-syllable words, phrases and sentences, basic grammar of sentence, various types of sentences, sentences with verb complement, sentences with adjective complement, sentences with noun complement, various types of interrogative sentence structures, the use of prepositions, telling the time and  date, use of auxiliary verbs, the functional words, writing of Chinese characters.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉400个日常生活词汇,多音节词、词组、句子级别发音,句子基础语法,各类句型,动词补语句,形容词补语句,名词补语句,各类疑问句结构、介词的使用、时间和日期的使用、助动词的使用、功能词、汉字的书写。