🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉ทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันทั่วไป บันทึกประจำวัน นิทาน จดหมาย แนะนำตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉Reading and writing skills in Chinese in daily life, diary, stories, letters, self introduction, resume, invitation card, announcement, advertisement.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉
日常生活中的汉语读写能力,日记,故事,书信,自学,介绍,简历,邀请卡,公告,广告。