🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉ภาษาจีนระดับพื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย ๕๐๐ คำ ศึกษาสำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวัน
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉Fundamental Chinese language, with a focus of 500 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in daily life.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉
汉语基础,重点掌握500个汉字;基本的句子结构和表达;日常生活中的发音和对话。