🇹🇭(ภาษาไทย)

           👉เก็บข้อมูลการฝึกปฏิบัติทางคลินิก เขียนวิจัยทางการแพทย์แผนจีน โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

           👉Collecting clinical practice data, writing traditional Chinese medicine researches by consulting teacher.

🇨🇳(ภาษาจีน)

           👉收集临床实践资料,咨询老师撰写中医研究。