🇹🇭 (ภาษาไทย)

             👉หลักการปรุงตํารับยา การปรับยารูปแบบต่าง ๆ ของตํารับยา  วิธีต้มยา  การรับประทานยา และเรียนรู้ตํารับยาประสานภายใน-ภายนอก  ยาบํารุงหัวใจ-คลายอารมณ์  ตํารับยาเปิดทวาร   ตำรับยาปรับระบบลมปราณ ตํารับปรับระบบเลือดตำรับยารักษาลม ตำรับยารักษาความแห้ง  ตํารับยาขับของคั่งค้าง-ขับความชื้น  ตำรับยาขับเสมหะ ตำรับยาย่อย ตำรับยาขับพยาธิ  ตำรับยาทําให้อาเจียน รวมทั้งฝึกเขียนตํารับยา

🇦🇺 (ภาษาอังกฤษ)

             👉Principle of formulation, improving formulas dosage forms, decoction method, drug usage and studing on the formulas for harmonizing interior and exterior, formulas that stabilize and bind, formulas for invigorating the blood, formulas for calming the spirit, formulas to open the orifices, regulating qi, formulas for expelling wind, formulas for expelling dampness, formulas for clearing food stagnation, formulas for expectorant, formulas that expel parasites, including formulating formulas.

🇨🇳(ภาษาจีน)
            👉组方原理、改进方剂剂型、煎法、用药及调表方、安定方、活血方、安神方、开窍方、调理方的研究理气方、祛风方、祛湿方、清食方、祛痰方、驱虫方,包括配方。