🇹🇭(ภาษาไทย)
             👉ขอบเขตของเนื้อหาของอายุรกรรม  โรค(ปิ้ง)  สภาวะของโรค(เจิ้ง) และอาการ(เจิ้ง) การวิเคราะห์โรค(เปี้ยนปิ้ง) กับการวิเคราะห์สภาวะของโรค(เปี้ยนเจิ้ง) หลักการรักษาโรค ขั้นตอนการวินิจฉัยและวิธีรักษาโรคตามศาสตร์แพทย์แผนจีน โดยยึดหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมทางการแพทย์ โรคที่พบบ่อยกลุ่มอาการทางเดินหายใจ กลุ่มอาการทางหัวใจ กลุ่มอาการทางตับ
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
             👉Understanding content of internal medicine, disease (bing), state of disease (zheng) and symptoms (zheng), diagnosis of disease (bianbing), diagnosis of state of disease (bianzheng).  Study on treatment of disease, diagnostic procedures and therapeutic approach based on the principles of Traditional Chinese Medicine by using medical ethics and medical ethics in common diseases;   respiratory system, cardiovascular system, hepatic system.
🇨🇳(ภาษาจีน)
             👉了解内科的内容,疾病(病),疾病状态(证)和症状(症),疾病的诊断(辨病),疾病状态的诊断(辩证)。运用医德和常见病的医德,研究基于中医原理的疾病治疗、诊断程序和治疗方法;呼吸系统、心血管系统、肝系统。