🇹🇭(ภาษาไทย)

          👉การสัมมนาและวิเคราะห์สถานการณ์ ปัญหา รวมทั้งการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนำเสนอ การอภิปรายและข้อซักถามต่างๆ ด้านการแพทย์แผนจีน และการแพทย์อื่นๆ หาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสอดคล้องกับระบบสาธารณสุขไทย

🇪🇭(ภาษาอังกฤษ)

          👉Seminar and analyze on situations and problems, including collecting data study, report writing, presentation, discussion and question in the field of traditional Chinese medicine. Aim to research and study for solutions accordance with the Thai public health system.

🇨🇳(ภาษาจีน)

          👉研讨会和对情况和问题的分析,包括数据收集、分析、报告撰写、演示、讨论和询问的研究中医和其他医疗根泰国公共卫生系统找到问题的解决方案。