🇹🇭(ภาษาไทย)

          👉คำศัพท์ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีนและทางวิชาการสุขภาพที่ใช้เป็นประจำ

🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)

          👉Introduces approximately Traditional Chinese Medicine terms and related fields commonly used.

🇨🇳(ภาษาจีน)

          👉大致介绍了常用的中医术语及相关领域。

 🇹🇭(ภาษาไทย)

           👉ภาษาจีนระดับพื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย ๕๐๐ คำ ศึกษาสำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวัน
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉Fundamental Chinese language, with a focus of 500 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in daily life.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉
汉语基础,重点掌握500个汉字;基本的句子结构和表达;日常生活中的发音和对话。
         🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉ภาษาจีนระดับพื้นฐานการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนอย่างน้อย ๕๐๐ คำ ศึกษาสำนวนและรูปประโยคพื้นฐาน ฝึกการออกเสียงและสนทนาหัวข้อในชีวิตประจำวัน
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉Fundamental Chinese language, with a focus of 500 Chinese characters; basic sentence structures and expressions; pronunciation and conversations in daily life.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉
汉语基础,重点掌握500个汉字;基本的句子结构和表达;日常生活中的发音和对话。

            
🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉ทักษะการอ่าน และการเขียนภาษาจีนในชีวิตประจำวันทั่วไป บันทึกประจำวัน นิทาน จดหมาย แนะนำตนเอง ประวัติส่วนตัว บัตรเชิญ ประกาศ โฆษณา
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉Reading and writing skills in Chinese in daily life, diary, stories, letters, self introduction, resume, invitation card, announcement, advertisement.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉
日常生活中的汉语读写能力,日记,故事,书信,自学,介绍,简历,邀请卡,公告,广告。

      🇹🇭(ภาษาไทย)
           👉 คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน 400 คำ การออกเสียงในระดับคำหลายพยางค์วลี และระดับประโยค ไวยากรณ์จีนพื้นฐานระดับประโยค โครงสร้างประโยคแบบต่าง ๆ ประโยคที่ใช้กริยาช่วย ประโยคภาคแสดงเป็นกริยาวลี ประโยคภาคแสดงเป็นคุณศัพท์วลี ประโยคภาคแสดงเป็นนามวลี โครงสร้างประโยคคำถามแบบต่างๆ  การใช้คำบอกตำแหน่ง การบอกเวลา วันเดือนปี การใช้กริยาช่วยต่างๆ หน่วยคำไวยากรณ์ที่แสดงความสมบรูณ์ของการกระทำ การเขียนอักษรจีน
🇦🇺(ภาษาอังกฤษ)
           👉400 daily-life words, pronunciation in level of multi-syllable words, phrases and sentences, basic grammar of sentence, various types of sentences, sentences with verb complement, sentences with adjective complement, sentences with noun complement, various types of interrogative sentence structures, the use of prepositions, telling the time and  date, use of auxiliary verbs, the functional words, writing of Chinese characters.
🇨🇳(ภาษาจีน)
           👉400个日常生活词汇,多音节词、词组、句子级别发音,句子基础语法,各类句型,动词补语句,形容词补语句,名词补语句,各类疑问句结构、介词的使用、时间和日期的使用、助动词的使用、功能词、汉字的书写。